top of page

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av bolig eller eiendom som viser teknisk tilstand og eventuelt behov for vedlikehold. Den utarbeides ved at Takstmann gjør en grundig sjekk og vurdering basert på en spesifisert sjekkliste der hele eller deler av bolig gjennomgås, alt etter hvilket behov du har.

Det gjøres også en vurdering av behov for fornyelse, vedlikehold og reparasjoner som bør utføres. Vurderingen gjøres ved befaring og eventuelt nærmere kontroll der inngrep i bygningsmasse kan være aktuelt hvis eier tillater dette. 

Rapporten vil inneholde eventuelle avvik fra bestemte referansenivåer som kategoriseres som normale basert på byggeforskrifter. I tillegg legges forventninger om tilstand basert på normal slitasje og alder. 

Tilstandsrapport selge bolig

Tilstandsrapport

Skal du selge bolig?  

Vi utarbeider Tilstandsrapport for din bolig som gir både deg som selger, og kjøper, en trygg overdragelse av bolig eller eiendom.

pris på takst og tilstandsrapport

Priskalkulator

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig

Tilstandsrapport ved boligsalg

En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten.


En Tilstandsrapport blir svært ofte bestilt i forbindelse med boligsalg. Den vil gi både selger og kjøper en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten. En tilstandsrapport gir kjøper mer kunnskap om boligen, og i dag forventer de fleste kjøpere å få se en tilstandsrapport.

Både selger og kjøper har da et dokument som viser tilstanden til boligen ved overdragelse til ny eier. På den måten unngår selger i stor grad eventuelle tvister og reklamasjoner fra kjøper i etterkant. Kjøper på sin side, får en trygget om at det ikke vil komme store overraskelser i etterkant. 

Så mye som 1 av 4 boligoverdragelser i Norge ender opp i en eller annen form for konflikt eller rettslig tvist mellom selger og kjøper. Selv om selger tegner eierskifteforsikring/boligselgerforsikring er det ikke gitt at forsikringen dekker feil eller mangler som karakteriseres som "vesentlige", selv om selger ikke kjente til dette ved overdragelse.  En tilstandsrapport vil i all hovedsak avdekke alvorlige feil eller mangler 

Reklamasjon ved eierskifte

En tilstandsrapport trenger ikke nødvendigvis omfatte hele boligen. Ved f.eks en boligoverdragelse der kjøper i etterkant oppdager feil eller mangler som vedkommende ønsker å reklamere på, benyttes i all hovedsak en Reklamasjonsrapport, noe som i utgangspunktet er en tilpasset Tilstandsrapport. Denne rapporten har som oppgave å gjøre en grundig vurdering av forhold som ønskes reklamert på. Da vil takstmann utarbeide en rapport som viser de faktiske forhold og utarbeider et overslag over kostnader knyttet til å utbedre denne. Les mer om Reklamasjonsrapport

Om Tilstandsrapport

  • Det er en grundig og detaljert rapport av boligens status med hensyn til teknisk tilstand

  • Rapporten gjenspeiler teknisk tilstand ved befaring basert på referansenivå (dvs. byggtekniske forskrifter på oppføringstidspunktet/installasjonstidspunktet)

  • Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den

  • Er tilstandsrapporten eldre enn seks måneder bør denne oppdateres

  • Tilstandsrapporten er basert på NS 3424 eller Boligsalgsrapport basert på NS 3600, og utarbeides for alle typer eiendommer

  • Arealmåling utføres etter takstbransjens retningslinjer basert på NS 3940

bottom of page