top of page

Odel og odelsrett

Hva betyr odel og når har en person odelsrett?

bird-island-g4491dc2ed_640.jpg

Hva er odelsrett?

En odelsrett gir arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eier selger eiendommen eller dør. En arving med odelsrett kan kreve å overta eiendommen hvis den selges til noen uten odelsrett. Den som har odelsrett skal få tilbud om å overta eiendommen før den eventuelt kan overdras til andre. En landbrukstakst vil gi en korrekt verdi av eiendommen og er med på sørge for verdisetting i forhold til fordeling av f.eks arv.  

Odelsrett gjelder for barn eller barnebarn av siste eier med odel. Disse har odelsrett i en prioritert rekkefølge. Uavhengig av kjønn, så er det den førstefødte (med sine barn) som har høyest prioritet til å overta eiendommen.

NB! Eiendommen har ikke automatisk odelsrett selv om eiendommen er mer enn 35/500 dekar. Dagens eier må også ha eid eiendommen minimum 20 år sammenhengende.

Hva er formålet med odelsrett?

Formålet med odelsrett er å sørge for at mange landbrukseiendommer forblir i familiens eie. Med det unngår man at for eksempel utbyggere kjøper opp eiendom og benytter den til andre formål.

Hvilke gårder har odel?

Odelsrett gjelder bare landbrukseiendommer. Det må være dyrket jord eller produktiv skog på eiendommen. I dag er kravet at eiendommen har minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog. Les mer om landbrukseiendommer og taksering her.

Hva er odelsjord?

Odelsjord er en landbrukseiendom med dyrket mark på minst 35 mål eller skogsdrift på minst 500 mål.
Når man overtar odelsjord, er det både bo- og driveplikt. Dersom plikten ikke overholdes, kan andre i odelsrekkefølgen kreve odelsløsning. Boplikten innebærer at man må bosette seg på eiendommen innen ett år, og bo der i minst fem år. Boplikten anses overholdt dersom eieren, i folkeregisteret, er bosatt i kommunen.

Combine Harvester on Field

Forskjell på arverett og odelsrett

Odelsrett og arverett er ikke det samme. Det bety at den personen som har odelsrett ikke nødvendigvis har arverett. Odelsretten utløses først dersom gården selges eller testamenteres til noen med lavere odelsrett eller til eksterne kjøpere uten odelsrett. 

Nåværende eier kan likevel testamentere eiendommen til noen andre, men den som har sterkest odelsrett kan fremme et rettslig krav om å overta eiendommen etter avdøde. Dette kan innebære at den som er tilgodesett med eiendommen i testamentet må kunne forvente at den med odels- eller åsetesrett likevel overtar eiendommen. Den som er tilgodesett i testamentet vil da normalt ha krav på å få utbetalt eiendommens verdi. En landbrukstakst vil gi en korrekt verdi av eiendommen og vil være et godt grunnlag for rettferdig fordeling av verdi ved arveoppgjør.

Nyttige artikler

Les mer om landbrukstakst....

Image by Brandon Green

Få svar på de mest vanlige spørsmålene om landbrukstakst og takst av konsesjonspliktige eiendommer

Image by Werner Sevenster

Les mer om landbrukstakst og konsesjonspliktige eiendommer. Når er en eiendom konsesjonspliktig og hva betyr det i praksis?

skadetakst2.jpg

Har du en landbrukseiendom eller annen eiendom på over 100 mål kan du raskt sjekke pris på landbrukstakst med vår priskalkulator som du finner her 

bottom of page