top of page

LANDBRUKSTAKST

Hva er konsesjonspilktig eiendom?

En konsesjonspliktig eiendom er i prinsippet alle eiendommer over 100 mål ELLER eiendommer med mer enn 35 mål dyrket mark.

Ved overdragelse av slike eiendommen til ny eier, kreves en godkjent konsesjon fra kommunen.

landbruk1.jpg

Hva er konsesjon?

En Konsesjon er en tillatelse fra kommunen til å overta en landbrukseiendom. Formålet med en slik konsesjon er å sikre videre drift ved kjøp og salg av landbrukseiendommer. Når en landbrukseiendom over 100 mål skifter eier, er det kommunen som avgjør om ny eier skal få tillatelse til å drive landbruksproduksjon. Derav ordet konsesjonspliktig eiendom. Ved salg eller overdragelse vil ofte en landbrukstakst være påkrevet

Overtar man eiendom fra nær slekt eller har odelsrett, er overtakelsen vanligvis konsesjonsfri.

‍Konsesjonstakst

Konsesjonstakst er det samme som landbrukstakst. Denne taksten fastsetter verdien på eiendommen (jord, skog, bygninger og eventuelle rettigheter og heftelser basert på retningslinjene av konsesjonsloven) I tillegg tas det hensyn til markedet på det aktuelle stedet. 

Konsesjonstakst eller landbrukstakst, benyttes ved salg av landbrukseiendommer i det åpne markedet. Verdien som settes er den man kan forvente å oppnå i markedet og som kommunen vil kunne godta ved kommunal konsesjonsbehandling.

‍Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den. Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse fra kommunen for å overta fast eiendom.

Man Signing

Hva betyr det å få konsesjon?

Konsesjon betyr tillatelse, godkjenning, bevilling. I juridisk sammenheng er konsesjon en tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en virksomhet, kjøpe en eiendom, utnytte en naturressurs eller lignende. Det er konsesjonsplikt på en rekke typer eiendom og ressurser.

Når må man søke om konsesjon?

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta eiendommen. Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den aktuelle kommunen innen fire uker etter at avtalen om overdragelsen ble inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen.

Nyttige artikler

Les mer om landbrukstakst....

Image by Brandon Green

Spørsmål og svar

Få svar på de mest vanlige spørsmålene om landbrukstakst og takst av konsesjonspliktige eiendommer

Image by Werner Sevenster

Hva er landbrukstakst?

Les mer om landbrukstakst og konsesjonspliktige eiendommer. Når er en eiendom konsesjonspliktig og hva betyr det i praksis?

skadetakst2.jpg

Hva koster en landbrukstakst?

Har du en landbrukseiendom eller annen eiendom på over 100 mål kan du raskt sjekke pris på taksering med vår priskalkulator som du finner her 

bottom of page