top of page

Landbrukstakst

SPØRSMÅL
& SVAR

Her finner du svar på en del spørsmål vi får fra våre kunder om landbrukstakst og takst av konsesjonspliktige eiendommer

Image by Simone Secci
 • Hva er landbrukstakst ?
  Landbrukstakst er et annet ord for «takst av konsesjonspliktig eiendom». Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom, dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Hvis en eiendom har mer enn 35 mål dyrket mark, eller hvis det totale arealet er mer enn 100 mål, så er eiendommen konsesjonspliktig og skal takseres i henhold til de gjeldende krav som er satt av myndighetene. Dette gjelder uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke. Les mer om landbrukstakst her
 • Når trenger du landbrukstakst?
  Det er 2 tilfeller der landbrukstakst er påkrevet 1: Over 100 mål ALLE eiendommer over 100 mål er konsesjonspliktig og krav om landbrukstakst gjelder derfor for slike eiendommer. Det betyr at også vanlige eiendommer, fritidseiendommer, etc, på over 100 mål, også omfattes av dette kravet. 2: Over 35 mål dyrket mark Består eiendommen av mer enn 35 mål dyrket mark eller skogsdrift kreves en landbrukstakst, selv om den totale størrelsen på eiendommen er under 100 mål De vanligste tilfellene der landbrukstakst benyttes Det er særlig i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, opptak eller refinansiering av lån, og ved arveoppgjør at man har behov for en offisiell verdivurdering av landbrukseiendommer. Landbrukstakst er derfor ikke en takst kun for landbrukseiendommer, men betegnelsen «landbrukstakst» blir ofte benyttet, da flertallet av eiendommer over 100 mål nettopp er relatert til landbruk med dyrket mark eller skog. Les mer om landbrukstakst her
 • Hvem kan utføre en landbrukstakst?
  Landbrukstakst må utføres av en sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven. En landbrukstakst må følge strenge lover og regler fastsatt av det offentlige vedrørende regulering av landbruk, distriktspolitikk, odel og konsesjonsloven. Det er derfor viktig å benytte en kvalifisert og sertifisert takstmann med spesialkompetanse på dette feltet, når en landbrukstakst skal utføres. Takstfabrikken har godkjente og sertifiserte takstmenn med god lokalkunnskap, for nettopp slike oppdrag. Eiendommer i denne kategorien er relativt komplekse både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landbrukseiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom. Ta kontakt for mer informasjon om taksering
 • Hva koster en landbrukstakst ?
  Det er en vesentlig forskjell på taksering av landbruk i forhold til taksering av bolig og andre eiendommer. En landbrukstakst tar lenger tid ettersom det ofte er flere bygninger i tillegg til et større område som skal befares. I tillegg kreves det en god del arbeid med innhenting av all nødvendig dokumentasjon. Prisen på en landbrukstakst vil derfor være noe høyere enn ved en vanlig boligtakst. Prøv vår priskalkulator! Sjekk Takstfabrikkens priser på landbrukstakst her
 • Hvorfor er det krav til landbrukstakst på noen fritidseiendommer?
  Regelen i konsesjonsloven sier at ALLE eiendommer som enten: 1: Har et totalareal på over 100 mål, ELLER 2: Har et areal på over 35 mål med dyrket mark ....krever konsesjon og dermed en landbrukstakst. Det betyr at i prinsippet alle eiendommer uavhengig av hvilken eiendom det er, krever en landbrukstakst eller takst av konsesjonspliktig eiendom (som det heter) hvis eiendommen omfattes av ett av punktene over. Les mer om takst av konsesjonspliktig eiendom her
 • Trenger jeg landbrukstakst selv om eiendommen ikke har dyrket mark?
  Så lenge eiendommen har et areal på over 100 mål så trenger du landbrukstakst, eller takst av konsesjonspliktig eiendom (som det også heter) Dette er regulert i konsesjonsloven og kommunen må godkjenne alle overdragelser av alle eiendommer over 100 mål, selv om det ikke er skogsdrift eller dyrket mark. Les mer om konsesjon på eiendommer her
 • Hva menes med "dyrket mark"?
  Dyrket mark eller dyrka jord er definert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Skogplanting på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke etter jordloven § 9. Av samme lov fremgår det at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i fremtiden.
 • Hva betyr konsesjonspliktig ?
  En eiendom som er konsesjonspliktig betyr kort fortalt at kommunen må godkjenne overdragelse av eiendommen fra eier til ny eier. I prinsippet er alle eiendommer over 100 mål ELLER eiendommer med mer enn 35 mål dyrket mark konsesjonspliktig. Ved overdragelse av slike eiendommen til ny eier, kreves en godkjent konsesjon fra kommunen. Dette må nåværende eier søke kommunen om og i søknaden er det et krav om at det legges ved en "landbrukstakst" eller en "takst av konsesjonspliktig eiendom" som det også heter. Les mer om landbrukstakst her
 • Hva er forskjell på arverett og odelsrett ?
  Odelsrett En odelsrett gir arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eier selger eiendommen eller dør. En arving med odelsrett kan kreve å overta eiendommen hvis den selges til noen uten odelsrett. Den som har odelsrett skal få tilbud om å overta eiendommen før den eventuelt kan overdras til andre. NB! Eksisterende eier må ha eid eiendommen i minst 20 år før odelsrett slår inn Arverett Personen som har odelsrett har ikke nødvendigvis har arverett. Odelsretten utløses først dersom gården selges eller testamenteres til noen med lavere odelsrett eller til eksterne kjøpere uten odelsrett. Den som har arverett vil da normalt ha krav på å få utbetalt eiendommens verdi fra den som har odelsrett. Les mer om odel og odelsrett her
bottom of page