TILSTANDSRAPPORT

Dette anbefaler vi alle som tenker å selge eller kjøpe bolig! Målet med tilstandsrapporten er å skape trygghet for både selger og kjøper, og skal være en garanti for at omsetning av boliger og leiligheter går skikkelig for seg.

 

En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. En mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten.

Vi utfører også tilstandsrapporter av næringseiendommer og landbrukseiendommer.

 

FORHÅNDSTAKST

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

 

LANDBRUKSTAKST

Hvis eiendommen har mer enn 35 dekar dyrket mark eller at det totale arealet er mer enn 100 dekar (rundt 100 mål), er den konsesjonspliktig og skal takseres av sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven, uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke.
 

En landbrukstakst krever spesiell kompetanse, da en normal landbrukseiendom er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landbrukseiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom.

Eiendommens netto avkastningsverdi for jorda og skogen legges normalt til grunn. I tillegg kommer verdien av boligen og driftsbygninger.

 

SKADE OG REKLAMASJON

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en sertifisert skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

I tillegg er vi ofte innleid direkte fra kunde eller advokat ved reklamasjoner og tvistesaker.

Vi dekker et stort geografisk område innen skade og har bred kunnskap innen felt som f.eks. vannskader, brann, mus og er sertifiserte innen naturskade.

 

UAVHENGIG KONTROLL

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger fra og med 2013, uavhengig av alder på boligen.

I tillegg skal lufttetthet kontrolleres ved oppføring av nye boliger.

En av grunnene til at denne regelen ble innført var at det var et betydelig antall reklamasjons saker på nye bygg. Feil og avvik i bygg utgjør en kostnad på flere milliarder kroner hvert år. Dette er store summer som hovedsakelig rammer deg som huseier.

Kontakt oss for godkjenning av bad/våtrom.